Dag v/d Webmaster / Webmaster Saturday
Webmaster Saturday
Art. 1
Laattijdige reservaties kunnen 
geen aanspraak maken op 
een vroegboekkorting.

Art. 2
Annulaties kunnen alleen schriftelijk
en tot max. 24u voor het evenement
van start gaat.

Art. 3
Inschrijvingen kunnen overgedragen worden, mits melding via e-mail.

Art. 4
Annulaties worden enkel geruild voor een reservatie naar een volgende editie van Dag van de Webmaster.

Art. 5
Bij minder dan 20 inschrijvingen en maximum 3 dagen voor datum heeft de 
organisatie het recht het evenement te
annuleren mits terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Art. 6
Toepasselijke bepalingen en voorwaarden De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen die via “www.Dagvan DeWebmaster.com” worden geplaatst. Deze bepalingen en voorwaarden regelen de verkoop door 1° Assistance zoals vermeld op de factuur die u (“u” of de “klant”) zal worden toegezonden na voorafbetaling, tenzij u een aparte, formele aankoopovereenkomst met 1° Assistance hebt gesloten. Door de bestelling van producten op “www.DagVanDeWebmaster.com” of door de aanvaarding van de levering van de op de factuur vermelde producten erkent en aanvaardt u deze bepalingen en voorwaarden. “1° Assistance” behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te gelegener tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.
Bestelling

Art. 7
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW. 

Art. 8
Betalingsmethodes

- Via bankoverschrijving

- Via creditcard of PayPal
Vergewis u ervan dat het opgegeven creditcardnummer en de vervaldatum correct zijn. Verkeerde informatie kan de verwerking van uw bestelling vertragen. De betaling met een creditcard is onderhevig aan de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart uitgeeft.
 “Dag van de webmaster” kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht een financiële instelling om een of andere reden weigeren de creditcard te aanvaarden of te honoreren. “Dag van de webmaster” treft alle redelijke voorzorgen, in zoverre het bedrijf daartoe gemachtigd is, om de details van uw bestelling en uw betaling te beveiligen. Behoudens nalatigheid in hoofde van “Dag van de webmaster" niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het feit dat een derde partij op ongeoorloofde wijze toegang zou hebben gekregen tot de gegevens welke u bij uw bezoek aan “Dag van de webmaster” of bij uw bestelling hebt verstrekt.

Art. 9
Verzending en verhandeling
U erkent en aanvaardt de verzending en verhandeling via e-mail.

Art. 10
Tevens aanvaardt u de betaling van de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op uw bestelling. Die kosten worden automatisch voor u berekend en samen met de totale kostprijs van het product van uw creditcardrekening gedebiteerd. 
"Dag van de webmaster" verwerkt uw bestelling via e-mail (voor de overschrijvingen) of een via een automatisch online ticket systeem. 
“Dag van de webmaster” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen, diefstal of kosten die worden veroorzaakt tijdens het event, buiten de regeling van de verzekering.
Beschikbaarheid van het product
De inschrijvingen worden aanvaard volgens inschrijvingsvolgorde & beschikbaarheid en kunnen te allen tijde worden geschrapt. 


Art. 11
Herroepingsrecht:
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Wenst de consument gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij ons daarvan binnen de 14 dagen na ontvangst van zijn inschrijvingsbevestiging, schriftelijk van in kennis stellen. De koper staat in voor de aangetekende zending. 

Gelieve uw inschrijving terug te sturen naar:

Dag van de webmaster
Marcel Auburtinlaan 37
2600 Berchem – Antwerpen
België


Art. 12
Overmacht
"Dag van de webmaster" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van vertragingen of de niet-naleving van zijn verplichtingen in het kader van deze overeenkomst door staking, lock-out, oproer, oorlog, brand, Goddelijke tussenkomst, ongevallen, schaarste bij de leveranciers of de fabrikanten van het “Dag van de webmaster”-materiaal, overheidsbeperkingen, overtreding van wetten, voorschriften of bevelen of door andere omstandigheden of oorzaken welke de correcte naleving van deze bepalingen en voorwaarden dwarsbomen, of door andere oorzaken buiten de wil van "Dag van de webmaster".

Art. 13
Toepasselijke wetten en rechtsgebied
De verkoop van de producten valt in de breedst mogelijke zin onder de Belgische wet en de partijen erkennen dat alleen de Antwerpse handelsrechtbank (België) bevoegd is.

Art. 14
Gebruik van elektronische berichten
De verkoop van producten op “Dag van de webmaster” gebeurt elektronisch. U geeft "Dag van de webmaster" bijgevolg toelating elektronisch met u te communiceren. 
"Dag van de webmaster"mag u e-mailberichten of via social media andere mededelingen over uw bestelling opsturen. U aanvaardt in de breedste zin van de wet dat deze bepaling alle wetten vervangt die andere methodes of een andere timing voorzien voor de ontvangst van berichten over uw bestelling. "Dag van de webmaster" behoudt zich het recht voor berichten en kennisgevingen te versturen op een andere manier dan via de gewone post, alsook het recht om schriftelijke berichten te ontvangen voor zover die methode elders in deze overeenkomst is beschreven. Bij een geschil verbindt u zich ertoe, in de breedste zin van de wet, de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.

Art. 15
Integrale overeenkomst
De bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst tussen "Dag van de webmaster" en uzelf vormen de integrale en definitieve bevestiging van de akkoorden en afspraken tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst en vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelinge afspraken, overeenkomsten of besprekingen. Dat "Dag van de webmaster" de toepassing van een bepaling of een voorwaarde van deze overeenkomst niet eist of zijn rechten in het kader van deze overeenkomst niet opeist betekent niet dat "Dag van de webmaster" afziet van zijn rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze overeenkomst. 

Webmaster Saturday
Dag van de webmaster
Dag van de Webmaster / Webmaster Saturday deelnemers
 StartContactGratisProgrammaStemming training onderwerp


Dag van de Webmaster QR-code
Dag van de Webmaster  -  Tel. +32 473 98 98 87  -  nico@DagVanDeWebmaster.com  -  Verkoopsvoorwaarden - Sponsoring voorwaarden
SocialTwist Tell-a-Friend
Dag van de Webmaster inschrijving

Dag van de webmaster

Dag van de Webmaster / Webmaster Saturday
Webmaster Saturday = Dag van de Webmaster

24 oktober 2015 - Antwerpen (Berchem)